Borecki: Sytuacja związana z koronawirusem jest opanowana. To zasługa pracowników

O działaniach CSR zapewniających zdrowotne i socjalne bezpieczeństwo pracownikom i ich rodzinom, jak też prowadzących do rozwoju zawodowych kompetencji, mówi w wywiadzie dla raportcsr.pl Maciej Borecki, p.o. Prezes Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom.

W okresie pandemii każda firma realizująca działania CSR szczególną wagę przywiązuje do zwiększonej ponadnormatywnej troski o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Jakie decyzje w tym zakresie podjął zarząd Fabryki Broni „Łucznik” – Radom?

Fabryka Broni wdrożyła procedury prewencyjne i przeorganizowała pracę w zakładzie, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Wszyscy pracownicy mają zapewnione środki ochrony osobistej, takie jak rękawiczki i maseczki oraz płyny do dezynfekcji. Ponadto na terenie zakładu zostały ustawione pojemniki z płynem bakteriobójczym, zwiększono również częstotliwość dezynfekcji drzwi, klamek, toalet i przestrzeni wspólnych. Wprowadzono dezynfekcję szatni po opuszczeniu jej przez pracowników. Spółka wszelkimi dostępnymi kanałami komunikacyjnymi prowadzi szeroką akcję informacyjną wśród pracowników.

Zgodnie z zalecaniami służb sanitarno-epidemiologicznych w Fabryce Broni zostały wstrzymane – poza absolutnie niezbędnymi – wyjazdy oraz osobiste spotkania służbowe. Wdrożono także procedury niezwłocznej reakcji w sytuacji pojawienia się przypadku zakażenia się koronawirusem wśród pracowników oraz obowiązkowy pomiar temperatury ciała dla osób wchodzących na teren spółki.

Część pracowników została oddelegowana do pracy zdalnej. Aby wyeliminować spotkania sąsiednich zmian produkcyjnych, skrócono czas pracy każdej zmiany. Dzięki temu zachowano ciągłość pracy bez konieczności rotacji pracowników.

W związku z dużą liczbą zakażeń na terenie kraju, także w Fabryce Broni w ostatnim czasie wzrosła liczba pracowników przebywających w izolacji lub na kwarantannie. Obecnie sytuacja w spółce związana z koronawirusem jest opanowana. Jest to przede wszystkim zasługa samych pracowników, którzy sumiennie respektują zasady bezpieczeństwa. Jako spółka wspieramy rożnego rodzaju inicjatywy prozdrowotne, m.in. każdy pracownik skierowany na szczepienie ma nieobecność usprawiedliwioną i w pełni płatną w dniu otrzymania każdej dawki szczepionki.

Chcemy dla pracowników zrobić o wiele więcej, stąd zdecydowałem się na dodatkowe działania. Podjąłem decyzję o zakupie pulsoksymetrów dla każdego pracownika. Za jego pomocą każdy będzie mógł kontrolować ewentualne ograniczenie wydolności płuc, a tym samym wykryć pierwsze symptomy choroby i podjąć odpowiednie środki lecznicze. Dzięki zmianom, które wprowadził rząd, jak tylko będzie to możliwe, weźmiemy też udział w Narodowym Programie Szczepień i przeprowadzimy akcję szczepień pracowników na terenie zakładu. Już pracujemy koncepcyjnie nad odpowiednimi rozwiązaniami logistycznymi i przygotowaniem infrastruktury do tego celu.

Praca w fabryce ze swej natury niesie zagrożenie urazami. Jakie działania podjęło kierownictwo, aby szkolić nowych i już zatrudnionych pracowników, żeby ich wyposażyć w wiedzę niezbędną do zachowania zasad bezpieczeństwa? Ilu nowych pracowników poddano programowi adaptacji?

Fabryka Broni „Łucznik” – Radom zapewnia pracownikom szkolenia zarówno obowiązkowe jak i fakultatywne. Każda zatrudniona osoba przed przystąpieniem do pracy jest kierowana na obowiązkowe szkolenie wstępne BHP. W jego skład wchodzi szkolenie wstępne ogólne, czyli instruktaż ogólny przeprowadzany przez specjalistę ds. bhp oraz szkolenie wstępne przeprowadzane na stanowisku pracy przez kierownika danej komórki organizacyjnej. Kolejne szkolenia tzw. okresowe są przeprowadzane cykliczne, a ich częstotliwość jest uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy.

Ponadto w pierwszym oraz kolejnych dniach pracy nowo zatrudnieni pracownicy są szkoleni z zakresu: ochrony przeciwpożarowej, ogólnych zasad gospodarki odpadowej spółki, charakterystyki zagrożeń i zasad postępowania przy zdarzeniu kryzysowym na terenie Fabryki Broni, obowiązujących regulacji dot. ochrony obiektu, zintegrowanego systemu zarządzania jakością, ochrony danych osobowych, lean manufacturing. Wskazane szkolenia przechodzą wszyscy pracownicy zatrudnieni w Fabryce Broni.

W lepszym poznaniu spółki w ramach adaptacji nowym pracownikom jest wręczany „Przewodnik nowego pracownika”, który jest zbiorem najistotniejszych informacji. Zawiera on praktyczne porady, do kogo należy zwrócić się o pomoc w razie potrzeby.

Dodatkowe szkolenia fakultatywne, jakie realizuje fabryka dla wyznaczonych pracowników, dotyczą m.in. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy zadań praktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Pozostałe szkolenia są uzależnione od sytuacji i potrzeb w tym zakresie. Spółka proponuje też pracownikom Program Mentoringu, który jest skierowany do osób nowo zatrudnionych lub pracujących w spółce, a zmieniających stanowisko i nieposiadających wystarczających kompetencji. Pracownicy doświadczeni posiadający wysokie umiejętności w danym zakresie zostają mentorem dla swoich kolegów. Dodatkowo w ramach realizowanych procesów rekrutacyjnych, pracownik może dokonać polecenia osoby spełniającej stawiane wymagania na poszukiwanym stanowisku i skorzystać z programu poleceń pracowniczych.

Jak wygląda możliwość podnoszenia kwalifikacji w fabryce? Czy są prowadzone działania, które mają związać pracowników – zwłaszcza specjalistów – na dłużej?

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w spółce odbywa się na podstawie wewnętrznych procedur i planów szkoleniowych. Jest ono ukierunkowane na realizację celów wynikających ze strategii i aktualnych potrzeb. Ponadto pracownicy korzystają z dofinansowania do studiów, udziału w szkoleniach, seminariach, konferencjach i sympozjach zgodnie z zakresem swojego stanowiska. Fabryka dofinansowuje także naukę języka obcego. Dodatkowym atutem pracy w spółce jest dla specjalistów dostęp do nowych technologii, współpraca z uczelniami, możliwość udziału w targach, a także współpraca w ramach Grupy PGZ.

Spółce zależy na stabilnym zespole. Oprócz działań edukacyjnych oferujemy również szereg benefitów pozapłacowych, z których korzystają nasi pracownicy. Chodzi o pracowniczy program emerytalny, program opieki medycznej, karty sportowe, nieoprocentowane pożyczki z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, pomoc świąteczna, dofinansowania do wypoczynku, upominek w związku z urodzeniem dziecka czy spotkania integracyjne, które są w naszej firmie tradycją, ale z uwagi na pandemię, część z nich została ograniczona.

Rozmawiał Bogusław Mazur