Blisko 300 spraw o łącznej wartości ponad 500 mln zł

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej rozpatrzył blisko 300 sporów w 2015 roku o łącznej wartości przedmiotów sporu przekraczającej 500 mln zł. Najwięcej spraw dotyczyło kontraktów budowlanych i obrotu handlowego.

 

– W ubiegłym roku łączna wartość przedmiotów sporu spraw rozstrzygniętych przed naszym sądem wzrosła aż dwukrotnie w porównaniu z 2014 r. Mam nadzieję, że w tym roku trend ten się utrzyma. Obecnie w SA KIG na różnym etapie rozpatrywanych jest ponad 300 spraw – mówi Marek Furtek, Prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (SA KIG).

Sprawy rozstrzygane przed SA KIG w ubiegłym roku dotyczyły najczęściej kontraktów budowlanych (ok. 70 spraw), najmu i dzierżawy (ok.60 spraw), umowy sprzedaży, agencji, komisu bądź obrotu handlowego (ok. 70 spraw). Ponad 80 procent stanowiły sprawy z udziałem podmiotów krajowych, a pozostałe 20 procent to sprawy z udziałem kapitału zagranicznego. W porównaniu z ubiegłymi latami, liczba spraw z udziałem polskich firm wzrosła o kilka procent.

Sąd Arbitrażowy przy KIG wraz z początkiem 2015 roku wprowadził nowy regulamin arbitrażowy. Jest on odpowiedzią na zmiany w prawie i w praktyce arbitrażowej, zachodzące w Polsce i na świecie, a także na nowe oczekiwania użytkowników arbitrażu.

– Nowy regulamin arbitrażowy sprawdza się w praktyce – wzrosło znaczenie udziału stron w kształtowaniu postępowania, znacznie skrócił czas rozpoznawania spraw przez wymóg wydania wyroku kończącego w sprawie do 9 miesięcy od czasu wniesienia pozwu. Dla stron sporu to m.in. szybkość prowadzonego postępowania jest szczególnie istotna – mówi Prezes SA KIG Marek Furtek.

Sąd Arbitrażowy przy KIG będzie kontynuował w tym roku działalność naukową, wydawniczą i edukacyjną w zakresie arbitrażu i innych alternatywnych metod rozstrzygania sporów. Oprócz konferencji naukowych i spotkań dla młodych prawników jesienią zaplanowany jest finał już III Międzynarodowego Konkursu Arbitrażowego organizowanego wspólnie przez SA KIG wraz z Instytutem Europejskich Studiów Prawniczych w Osnabrück.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie powołany został 1 stycznia 1950 roku i funkcjonował pod nazwą Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikających z międzynarodowych stosunków handlowych. Od 1990 roku Sąd Arbitrażowy kontynuuje swoją działalność w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. SA KIG jest członkiem i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji Instytucji Arbitrażu Handlowego, członkiem Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego, członkiem Europejskiej Grupy Arbitrażowej, Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Komitetu Specjalnego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie. W lutym 2013 roku tygodnik Wprost docenił promocję idei arbitrażu – prostszego i szybszego sposobu rozwiązywania sporów – realizowaną przez SA KIG w środowiskach akademickich i gospodarczych i wyróżnił nagrodą Kod Sukcesu 2012.