Biznes dla edukacji w Polsce

Trwa kampania „5 lat Celów Zrównoważonego Rozwoju” (#5latSDGs). Kolejna odsłona inicjatywy obejmuje 4. Cel Zrównoważonego Rozwoju: „Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie”.

Zadania określone w celu odnoszą się między innymi do dostępu dzieci i młodzieży do nieodpłatnej, sprawiedliwej, dobrej jakości edukacji; możliwości zdobycia przez dorosłych wykształcenia technicznego, zawodowego i wyższego na odpowiednim poziomie; wyrównywania szans w edukacji; kształcenie osób z niepełnosprawnościami.

Dobra jakość edukacji w Polsce

Realizacja celu 4. w Polsce znajduje się na wysokim poziomie w porównaniu z realizacją innych zobowiązań. W raporcie „SDG Index and Dashboards” posiada jednak status challenges remain, co oznacza, że występują w nim pewne obszary wymagające poprawy.

Większego zaangażowania wymaga między innymi edukacja dorosłych. Na tle innych krajów Unii Europejskiej aktywność edukacyjna Polaków należy do jednych z najniższych.

Biznes na rzecz edukacji

Ważną rolę w osiągnięciu 4. Celu Zrównoważonego Rozwoju odgrywa biznes. Dowodzi tego Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. To właśnie 4. SDGs jest najpopularniejszym, jeśli chodzi o liczbę praktyk jemu przyporządkowanych w publikacji.

Przebieg kampanii #5latSDGs

Kampania rozpoczęła się w połowie stycznia i potrwa do kwietnia. Poszczególne tygodnie zostaną poświęcone wybranym Celom Zrównoważonego Rozwoju. Zaprezentowane będą wyzwania zdefiniowane w celach, a także pokazane wybrane aktywności firm i organizacji, które wniosły pozytywny wkład w realizację zobowiązań Agendy 2030 w ciągu ostatnich 5 lat.

– Chcemy przyjrzeć się temu, co zadziało się w ciągu 5 lat w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Przede wszystkim skupimy się na roli biznesu w Polsce i organizacjach z jego otoczenia. Jakie praktyki i inicjatywy zostały podjęte? Na jakie cele odpowiadają? Komu służą? Jak odwołują się do wyzwań związanych ze środowiskiem naturalnym? – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Szczególne miejsce w kampanii będą miały firmy i organizacje uczestniczące w 8. Targach CSR. Chcemy, by interesariusze mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy na temat SDGs w praktyce. Serdecznie zapraszam więc do śledzenia kampanii i przybycia 16 kwietnia do Centrum EXPO XXI w Warszawie – dodaje.