Bank Millennium o ponad 50% obniżył w 2022 roku emisje własne gazów cieplarnianych

Źródło: Bank Millennium, fot. Dariusz Sobieski
Rok 2022 był dla Banku Millennium okresem realizacji ważnych zadań urzeczywistniających ideę zrównoważonego rozwoju. Bank kontynuował dotychczasową ścieżkę zaangażowania w projekty społecznie odpowiedzialne oraz poczynił kolejne, istotne kroki jako organizacja odpowiedzialna społecznie.

Za kluczowy, mierzalny sukces w 2022 roku w dziedzinie ograniczenia zużycia zasobów Bank uważa obniżenie o ponad 50% emisji własnych gazów cieplarnianych w porównaniu do roku 2020 jako roku bazowego. Ten cel został zadeklarowany zarówno w Strategii biznesowej „Inspirują nas ludzie”, jak i Strategii ESG na lata 2022 – 2024. Finalnie cel został osiągnięty, a wynik końcowy to redukcja aż o 59,7% w stosunku do roku bazowego, nie tylko dzięki bardziej efektywnej gospodarce zasobami, ale także poprzez zakup energii elektrycznej pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych.

W zakresie innych wybranych działań Bank:

– w odpowiedzi na dynamiczny trend uwzględniający czynniki ESG podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych rozszerzył ofertę produktową o fundusze inwestycyjne promujące aspekty ESG;

– kontynuował działalność edukacyjną. Między innymi Fundacja Banku Millennium uruchomiła specjalną edycję programu grantowego #słuchaMYwspieraMY na rzecz obywateli Ukrainy, w ramach którego pomoc otrzymało ponad 8 000 obywateli Ukrainy. Dodatkowo, wdrożył wiele ułatwień dla obywateli Ukrainy w zakresie usług finansowych;

– prowadził edukację dorosłych w zakresie finansów, cyberbezpieczeństwa i kwestii ekologicznych, a poprzez autorski program edukacji finansowej dzieci pod nazwą „Finansowy Elementarz” dotarł do ponad 10 tys. dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach programu organizował warsztaty, tworzył materiały edukacyjne i przekazywał wiedzę finansową najmłodszym, ich rodzicom i nauczycielom przedszkolnym.

Opublikowany właśnie Raport niefinansowy daje kompleksowy wgląd w działania Grupy Banku Millennium w obszarze ESG. Został przygotowany w oparciu o międzynarodowe wytyczne raportowania Global Reporting Initiative. Wkrótce ukaże się w formie online.

Bank publikuje raporty ESG od 2006 roku, opisując każdorazowo cele i działania dotyczące kwestii środowiskowych (redukcja emisji CO2 i wykorzystania zasobów, zrównoważone produkty, edukacja ekologiczna), społecznych (relacje z pracownikami, społecznościami lokalnymi, innowacyjne usługi, odpowiedzialna sprzedaż, bankowość bez barier, działania prospołeczne) oraz z zakresu ładu korporacyjnego (standardy etyczne, zarządzanie ryzykiem i system kontroli wewnętrznej). Dokument prezentuje aspiracje oraz bieżące działania Banku mające pozytywny wpływ na szeroko rozumiane otoczenie.

– Tegoroczny Raport ESG, analogicznie jak w latach ubiegłych, powstał w dużej mierze w oparciu o wyniki badania interesariuszy Banku Millennium. Interesariusze to przedstawiciele kluczowych grup tworzących nasze otoczenie – przede wszystkim klienci i partnerzy biznesowi, lecz również pracownicy. Znajomość ich potrzeb i opinii jest dla nas niezwykle ważna. Pozwala opracować ciekawy materiał, który z punktu widzenia jego odbiorców może być bardzo przydatny – powiedziała Magdalena Trzynadlowska, Dyrektorka Biura Zrównoważonego Rozwoju w Banku Millennium. – Takie podejście zakłada, że raportowanie ESG ma nie tylko realizować obowiązki przewidziane odpowiednimi przepisami prawa, lecz równocześnie pełnić funkcję edukacyjną i wspierać zaufanie do Banku jako instytucji odpowiedzialnej społecznie, zaangażowanej w ideę zrównoważonego biznesu.

– Naszym celem było rzetelne i transparentne opisanie najważniejszych zagadnień i działań podejmowanych przez Grupę Banku Millennium w obszarze ESG oraz przyszłych celów i zobowiązań razem z informacją o sposobach ich osiągnięcia. Chcieliśmy, by prezentowane treści były zrozumiałe, a dane pokazywały mierzalne efekty realizacji poszczególnych celów (zmiany wskaźników w czasie np. rok do roku) – dodała Magdalena Trzynadlowska.

W 2022 roku Bank przyjął Strategię ESG na lata 2022-2024, która jest integralną częścią strategii biznesowej Banku „Inspirują nas ludzie”. Traktując zrównoważony rozwój jako zjawisko długofalowe Bank zaplanował w niej również wiele średnio- i długoterminowych działań. Między innymi do 2027 roku zobowiązał się do osiągnięcia neutralności klimatycznej w obszarze emisji bezpośrednich i pośrednich (zakres 1 oraz 2) oraz docelowo, do roku 2050, zerowej emisji netto we wszystkich trzech zakresach.

Raport jest dostępny na stronie:

https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/31803676/Raport_ESG_za_rok_2022.pdf

Źródło: Bank Millenium