Arbitrzy z misją. Jak upowszechnić wiedzę o arbitrażu?

Przedsiębiorcy nie wiedzą co, to arbitraż. Ponad 50 proc. respondentów w ogóle o nim nie słyszała – wynika z danych resortu sprawiedliwości. Trudną misję popularyzacji arbitrażu gospodarczego wzięła na siebie Krajowa Izba Gospodarcza.

 

Alternatywne metody rozstrzygania sporów gospodarczych są bardzo popularne w krajach zachodnich. W Polsce spraw toczących się przed sądami polubownymi wciąż jest niewiele w stosunku do sporów prowadzonych przez sądy powszechne. Wg statystyk resortu sprawiedliwości średnio na jednego sędziego przypada w skali roku 1500 spraw; dla porównania jeden z największych sądów arbitrażowych w kraju, czyli Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej rocznie zajmuje się średnio ok. 200 sporami.

Tymczasem arbitraż może być szczególnie korzystny dla przedsiębiorców – postępowania przed sądem arbitrażowym są jednoinstancyjne, poufne i trwają znacznie krócej, niż te prowadzone przez sądy powszechne. Np. w SA przy KIG wyrok może zapaść już w ciągu 6 miesięcy. Wszystko dzięki wprowadzonej w ub. roku procedurze przyspieszonej, do której automatycznie kierowane są sprawy, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 80 tys. zł. W pozostałych przypadkach następuje to, jeżeli strony wyrażą zgodę na taki tryb. W założeniu procedury przyśpieszone tworzy się do rozwiązywania nieskomplikowanych spraw – jest to więc idealne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Niestety, jak wynika ze statystyk, świadomość na temat sądownictwa polubownego jest bardzo niska. Dlatego Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej powołał nową Radę Arbitrażową, której jednym z zadań jest właśnie popularyzacja idei i zasad arbitrażu.

„Naszym celem jest zwiększenie wykorzystania potencjału Sądu Arbitrażowego w zakresie wsparcia biznesu w polubownym rozwiązywaniu sporów. Chcielibyśmy, aby członkowie Rady Arbitrażowej przyjęli na siebie trudną i wymagającą misję popularyzacji polubownego rozstrzygania sporów w Polsce i jednocześnie współkształtowali strategiczne kierunki rozwoju naszej instytucji” – mówi prezes KIG Andrzej Arendarski. „Planujemy przeprowadzić otwartą dyskusję na temat potrzebnych zmian regulacyjnych i organizacyjnych z prawnikami, ale także biznesem, przy pełnym zachowaniu przyświecających nam zasad niezawisłego i bezstronnego rozstrzygania sporów powstających w obrocie gospodarczym” – wyjaśnia prezes KIG.

W tym celu Sąd Arbitrażowy przy KIG zmienił statut, na mocy którego powołano nową Radę Arbitrażową. Na jej czele stanął dotychczasowy prezes Sądu mecenas Marek Furtek, a w jej ławach zasiedli najznamienitsi przedstawiciele polskiego arbitrażu.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie jest najbardziej uznanym i renomowanym stałym sądem polubownym w Polsce, a jego popularność w tej części Europy wciąż rośnie.

Sąd arbitrażowy może rozstrzygać we wszystkich sporach o prawa majątkowe lub niemajątkowe, które mogą być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty. Wydany przez arbitrów wyrok ma moc wyroku sądu powszechnego.