Arbitrzy SAKIG przeprowadzili pierwszą rozprawę online

W Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie odbyła się pierwsza rozprawa online – z wideokonferencją zamiast tradycyjnego posiedzenia. Wszystkie czynności prawne wykonano w sposób bezpieczny, przy użyciu komunikacji elektronicznej. Sąd Arbitrażowy przy KIG jest przygotowany technicznie do przeprowadzania rozpraw zarówno w formie audio, jak i audiowideo.

Pierwszą rozprawę online Sąd Arbitrażowy przy KIG zorganizował w piątek, 3 kwietnia br. W  siedzibie sądu obecny był tylko sekretarz. Arbitrzy i strony postępowania łączyli się ze sobą za pośrednictwem wideokonferencji. Korespondencja prowadzona była w formie elektronicznej.

– Nasz Sąd dysponuje narzędziami pozwalającymi zarówno kontynuować rozpoczęte już postępowania, jak i podejmować nowe spory. Jesteśmy także otwarci na sugestie przedsiębiorców i ich pełnomocników dotyczące nowych rozwiązań technologicznych, które możemy zastosować, prowadząc kolejne tego typu posiedzenia. Jesteśmy w trakcie przygotowania uniwersalnej instrukcji, zawierającej wskazówki dla uczestników rozpraw online. Warto również przypomnieć, że w Sądzie Arbitrażowym przy KIG spory rozstrzygane są w oparciu o Regulamin Arbitrażowy, a kodeks postępowania cywilnego stosuje się posiłkowo, dlatego w przypadkach szczególnych – z jakim niewątpliwie mamy do czynienia w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem – strony mogą uzgadniać zmianę terminów – mówi Agnieszka Durlik, dyrektor generalny Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie jest najbardziej uznanym i renomowany stałym sądem polubownym w Polsce, a jego popularność w tej części Europy wciąż rośnie.

Średni czas rozstrzygania sporu w SAKIG zamyka się, od wniesienia pozwu do wydania wyroku, w dwunastu miesiącach. Wyroki wydawane w sprawach rozstrzyganych w ramach procedury przyspieszonej kończą się szybciej, bo w ciągu sześciu miesięcy od ukonstytuowania się zespołu orzekającego.

SAKIG prowadzi sprawy w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim lub rosyjskim; dotyczy to również wszystkich dokumentów. Na liście arbitrów SAKIG, oprócz najlepszych polskich prawników, figurują także zagraniczni specjaliści od arbitrażu. Sąd administruje również postępowaniami ad hoc stosownie do Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL, prowadzi mediacje, zajmuje się też promocją idei arbitrażu w środowiskach akademickich i gospodarczych.