5 rzeczy, które warto wiedzieć o odpadach niebezpiecznych

Podlegają dodatkowym regulacjom prawnym, wymagają szczególnej dbałości, są cennym materiałem – co przedsiębiorcy powinni wiedzieć o odpadach niebezpiecznych?

Odpady niebezpieczne mają właściwości m.in. łatwopalne, toksyczne, szkodliwe. Przedostanie się ich do środowiska może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowa i życia ludzi, zwierząt oraz dla samego środowiska. Dlatego też, tak ważne jest odpowiedzialne postępowanie z tym rodzajem odpadów. Jak podaje GUS, w 2014 r. wytworzono w Polsce ok. 1,7 mln ton odpadów niebezpiecznych.  Co warto o nich wiedzieć?

Odpady niebezpieczne to cenny materiał

Podobnie jak metale, tworzywa sztuczne czy makulatura odpady niebezpieczne są wartościowym materiałem. To, które odpady niebezpieczne i w jaki sposób mogą zostać poddane odzyskowi zależy           od ich właściwości. Ponownie wykorzystać możemy m.in. substancje nieorganiczne, zużyte oleje i rozpuszczalniki, farby czy kleje. Dla przykładu w 2014 r. w Polsce spośród 6 tys. ton zużytych rozpuszczalników 4,5 tys. ton poddano recyklingowi, 1,4 tys. ton spalono, a 150 ton posłużyło do odzyskania energii – podaje GUS.

Jak klasyfikować odpady niebezpieczne?

– Klasyfikacja „odpady niebezpieczne” wskazuje na potrzebę szczególnej staranności w gospodarowaniu tym rodzajem odpadów, a przepisy prawne określające sposoby postępowania z nimi mają zapewnić bezpieczeństwo firmie, pracownikom i środowisku – wskazuje Monika Mąkowska, Dyrektor Biznesu Odpadów Niebezpiecznych i Innych w Stena Recycling.

Odpady niebezpieczne klasyfikuje się poprzez zaliczenie ich do odpowiedniej grupy (określającej źródło pochodzenia odpadu), podgrupy i rodzaju. To jak należy je przyporządkować określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.

Zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych

Przepisy zakazują zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne poprzez ich rozcieńczanie, mieszanie ze sobą lub z innymi substancjami, w celu obniżenia stężenia substancji do poziomu niższego niż poziom określony dla odpadów niebezpiecznych.

Można dokonać zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych pod warunkiem wykazania, że nie posiadają one właściwości określonych dla tego rodzaju odpadów. Wymaga to jednak badań oraz zgody marszałka województwa.

Jakie są obowiązki firmy, która wytwarza odpady niebezpieczne?  

Przedsiębiorstwo, w którym powstają odpady niebezpieczne, zobowiązane jest do posiadania pozwolenia na ich wytwarzanie. Zobligowane jest także do odpowiedniego postępowania z nimi, klasyfikowania, prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości, oraz prawidłowego magazynowania. Odpady niebezpieczne można przekazać wyłącznie odbiorcy posiadającemu odpowiednie uprawnienia.

– Przedsiębiorca powinien zachować szczególną staranność przy wyborze firm i osób, które realizować będą proces gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Ma obowiązek sprawdzić czy jednostki, którym powierza to zadanie posiadają kompetencje oraz wymagane uprawnienia – mówi Anna Wójcik-Przybył, Kierownik ds. środowiska i ADR w Stena Recycling.

Co to jest ADR?

ADR to europejska umowa regulująca kwestie transportu towarów niebezpiecznych. Określa ona że, jeśli na terenie firmy, znajdują się towary niebezpieczne, w tym odpady niebezpieczne, lub wykonywane            są czynności związane z ich transportem drogowym (np. nadawanie i pakowanie) przedsiębiorstwo powinno wyznaczyć doradcę ADR. Do jego zadań należy nadzorowanie operacji związanych                       z przeładunkiem towarów niebezpiecznych, a także z klasyfikacją czy doborem właściwych opakowań do przewozu odpadów niebezpiecznych.

Przedsiębiorstwo może korzystać z zewnętrznego doradcy ds. ADR, na przykład z firmy, która zapewnia kompleksowe usługi gospodarowania odpadami lub przeszkolić osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie.

E-book o odpadach niebezpiecznych

Więcej o postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi można dowiedzieć się w poradniku „Bezpiecznie z niebezpiecznymi, co każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć o odpadach niebezpiecznych”.

Zapisz