17 wyzwań dla Polski – 17 odpowiedzi

Po trzech latach od ogłoszenia Celów Zrównoważonego Rozwoju, Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprosiło 17 ekspertów z różnych dziedzin do publikacji przedstawiającej największe wyzwania, jakie stoją przed Polską na drodze do skutecznej realizacji założeń Agendy 2030. Publikacja pokazuje także rolę sektora prywatnego, który poprzez prowadzenie społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych działań może przyczynić się do wzmocnienia tego procesu.

 

25 września 2015 r. podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku  przyjęto Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Jej ważnym elementem są Cele Zrównoważonego Rozwoju. Stanowią one mapę głównych wyzwań, przed jakimi stoi współczesny świat. Ich realizacja ma uczynić życie na Ziemi lepszym dla całego  ekosystemu, a przede wszystkim stworzyć szansę na rozwój dla przyszłych pokoleń.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) stały się ważnym punktem odniesienia dla krajów, organizacji pozarządowych i biznesu. Ich duże znaczenie wynika między innymi z tego, że odnoszą się do wszystkich państw, zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się, a na ich możliwości ich realizacji warto patrzeć nie tylko z globalnego, ale też z krajowego punktu widzenia.

Właśnie dlatego FOB zdecydował się porozmawiać o Celach z siedemnastoma ekspertami – naukowcami, dziennikarzami, działaczami społecznymi, ekspertami biznesu, którzy powiedzieli, jak oceniają obecny poziom realizacji Celów, podpowiedzieli jak te Cele w Polsce realizować, a przede wszystkim w jaki sposób mogą to robić przedstawiciele biznesu.

To lektura pełna inspiracji! Przede wszystkim, pokazująca nie tylko jak bardzo spójne i wzajemnie zależne są Cele Zrównoważonego Rozwoju. Także, jak uwzględnianie tych powiązań jest ważne dla ich pomyślnej realizacji. Trzy kluczowe słowa zrównoważonej przyszłości świata to: klimat, energia i współpraca. Równie ważne: miasta, które jak w soczewce skupią zarówno wyzwania, jak i szanse lepszej przyszłości – pisze Marzena Strzelczak we wstępie do publikacji

Więcej: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2018/09/FOB_-17-wyzwan-17-odpowiedzi.pdf