Strategia „Brama na świat” na rzecz rozwoju inteligentnych, czystych i bezpiecznych połączeń w dziedzinie technologii cyfrowych, energii i transportu

Komisja Europejska uruchomiła w środę, 1 grudnia 2021 r., strategię „Brama na świat” – nową europejską strategię na rzecz rozwoju inteligentnych, czystych i bezpiecznych połączeń w dziedzinie technologii cyfrowych, energii i transportu oraz na rzecz wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej, edukacji i badań naukowych na całym świecie.

Ta inicjatywa służy zrównoważonym i pewnym połączeniom, z korzyścią dla ludzi i dla planety. Ma ona pomóc w pokonaniu najpilniejszych globalnych wyzwań, począwszy od zmiany klimatu i ochrony środowiska, po poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego i zwiększenie konkurencyjności oraz wzmocnienie globalnych łańcuchów dostaw. Celem inicjatywy „Brama na świat” jest uruchomienie inwestycji na kwotę 300 mld euro w latach 2021–2027, a tym samym wsparcie trwałej odbudowy gospodarczej na całym świecie, przy uwzględnieniu potrzeb naszych partnerów oraz strategicznych interesów UE.

UE od wielu lat jest zaufanym partnerem, który realizuje zrównoważone projekty na wysokim poziomie, uwzględniając potrzeby krajów partnerskich i zapewniając trwałe korzyści społecznościom lokalnym, pamiętając jednocześnie o strategicznych interesach Unii Europejskiej.

Strategia „Brama na świat” ma na celu zwiększenie inwestycji promujących wartości demokratyczne i wysokie standardy, dobre rządy i przejrzystość, równe partnerstwa, zieloną, czystą i bezpieczną infrastrukturę oraz stymulujących inwestycje sektora prywatnego.

Realizowana w ramach podejścia „Drużyna Europy” strategia „Brama na świat” pozwoli na powiązanie UE, a także jej państw członkowskich z instytucjami finansowymi i rozwojowymi, w tym z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Będzie ona dążyć do zmobilizowania sektora prywatnego w celu pobudzenia inwestycji z myślą o wpływie transformacyjnym. Kluczową rolę w określaniu i koordynowaniu projektów w ramach strategii „Brama na świat” w krajach partnerskich odegrają delegatury UE na całym świecie, współpracując z Drużyną Europy.

Strategia „Brama na świat” opiera się na nowych narzędziach finansowych przewidzianych w wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2021–2027. Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) – „Globalny wymiar Europy”, Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) III, a także Interreg, InvestEU i unijny program w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”; wszystkie te instrumenty umożliwiają UE pozyskiwanie środków na publiczne i prywatne inwestycje w priorytetowych obszarach, w tym w zakresie łączności.

W szczególności w latach 2021–2027 w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Plus (EFSD+), finansowe ramię (ISWMR) – „Globalny wymiar Europy”, udostępniona zostanie kwota sięgająca 135 mld euro na gwarantowane inwestycje w projekty infrastrukturalne, 18 mld euro zostanie udostępnione w formie dotacji z budżetu UE, zaś instytucje finansowania przewidują nawet 145 mld euro na planowane inwestycje.

UE jest zdecydowana współpracować z partnerami o podobnych poglądach i wspólnie z nimi promować inwestycje w zrównoważoną łączność. Strategia „Brama na świat” oraz amerykańska inicjatywa „Odbudujmy lepszy świat” będą się wzajemnie wzmacniać. To zobowiązanie do współpracy zostało potwierdzone podczas tegorocznej konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu COP26, podczas której UE i Stany Zjednoczone zgromadziły partnerów o podobnych poglądach, aby wspólnie wyrazić zaangażowanie na rzecz rozwiązania kryzysu klimatycznego poprzez rozwój czystej i odpornej infrastruktury, w myśl idei zerowych emisji netto w przyszłości.

Strategia „Brama na świat” opiera się na osiągnięciach strategii na rzecz konektywności Europa–Azja z 2018 r., na zawartych niedawno z Japonią i Indiami partnerstwach na rzecz konektywności, a także na planach gospodarczych i inwestycyjnych dla państw regionu Bałkanów Zachodnich, Partnerstwa Wschodniego i południowego sąsiedztwa. Jest ona w pełni zgodna z Agendą ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i określonymi w niej celami zrównoważonego rozwoju oraz porozumieniem paryskim.