Raport społeczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu upublicznia swój drugi raport społeczny, który obejmuje lata 2013-2014, po raz pierwszy wyłącznie w wersji online na stronie raport.odpowiedzialnybiznes.pl.

 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to najdłużej działająca i największa organizacja pozarządowa w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako think-and-do-tank upowszechnia standardy CSR, edukuje w tym zakresie, ale również postępuje zgodnie z głoszonymi zasadami, a więc ujawnia dane pozafinansowe w postaci raportu.

Dwa lata temu jako pierwszy podmiot polskiego III sektora FOB wydał raport społeczny sporządzony w oparciu o międzynarodowe wytyczne Global Reporting Iniciative (GRI). Podejmując dwuletni cykl raportowania tegoroczny raport za lata 2013-2014 ukazuje się w jubileuszowym dla organizacji roku, 15-leciu jej istnienia. Podobnie jak wcześniejszy, i ten został przygotowany na podstawie GRI, ale tym razem przy zastosowaniu najnowszego standardu G4, właściwego dla organizacji pozarządowych. Także po raz pierwszy organizacja zdecydowała się wyłącznie na wersję elektroniczną raportu, która dostępna jest pod adresem raport.odpowiedzialnybiznes.pl.

Raport sprawozdaje dane w czterech głównych obszarach:

strategia – prezentuje ogólny obraz organizacji, jej strategię, misję i wartości, a także sposób funkcjonowania. Opisana została kondycja finansowa organizacji, jej wpływ na interesariuszy. Obszarem do dopracowania dla organizacji na kolejne lata okazała się kwestia mierzenia oddziaływania, gdzie przyznaje, że: „Badamy zatem tak jak poprzednio rezultaty (outputs) i wyniki (outcomes), jednak nie udało nam się skonsolidować ich w jeden spójny system, jak też dodać do nich poziomu wpływu (impact)”. Niedomknięcie tej kwestii, jak tłumaczą autorzy raportu, wynikło ze zmian w FOB.

kapitał ludzki – obejmuje wewnętrzny sposób zarządzania stowarzyszeniem, rozdziały: „zrównoważone warunki pracy”, „zarządzanie wiedzą”, ale również zewnętrzne zaangażowanie organizacji w upowszechnianie wiedzy z zakresu CSR, w tym między innymi portal, liczne publikacje i wydarzenia.

edukacja i promocja – dzieli się na cztery kluczowe dla organizacji grupy współpracy i opisuje działania podejmowane na rzecz lub razem z nimi (firmy, środowisko akademickie, dziennikarze, organizacje pozarządowe).

społeczeństwo – ostatni z obszarów pokazuje również cztery, ale tym razem najbardziej istotne aspekty aktywności FOB. Pierwszy z nich dotyczy współpracy z administrację publiczną i co między innymi ważne w tym aspekcie, współtworzenie grup roboczych działających w ramach Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki. FOB włącza się również w działania na rzecz „przeciwdziałania dyskryminacji” i „zrównoważonej przyszłości”. Ostatnią wskazaną aktywnością w tym obszarze jest, co też odzwierciedla prezentowany właśnie raport społeczny, “promocja raportowania społecznego”, szczególnie przez współorganizowanie konkursu Raporty Społeczne

– Organizacje pozarządowe w Polsce chcąc pozyskiwać zaufanie społeczne, muszą prowadzić swoje działania transparentnie. Jeśli wymagamy odpowiedzialności i przejrzystości od biznesu, stosujmy również takie kryteria do III sektora. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opowiada o swoich działaniach oraz o wpływie na ludzi i środowisko w opublikowanym właśnie, drugim raporcie społecznym. Chcemy być spójni z naszymi wartościami oraz tym co głosimy oraz pokazać, że organizacje mogą prezentować wysokie standardy etyczne, a jednocześnie działać skutecznie, misyjnie i innowacyjnie – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.