Raportowanie informacji ESG i ich atestacja stają się coraz istotniejsze dla firm. Brak harmonizacji w tym zakresie

Raportowanie informacji ESG i ich atestacja stają się coraz istotniejsze dla firm – dowodzi globalne badanie – brak jednak harmonizacji w tym zakresie.

Jak wynika z nowego raportu, organizacje przywiązują coraz większą wagę do sprawozdawczości korporacyjnej, która obejmuje kwestie środowiskowe, społeczne oraz dotyczące ładu korporacyjnego (ESG, ang. Environmental, Social, and Governance), a także związanej z tym atestacji. Wciąż jednak problemem jest dostarczanie inwestorom i kredytodawcom spójnych, porównywalnych oraz jakościowych informacji na temat zrównoważonego rozwoju.

Według badania The State of Play in Sustainability Assurance przeprowadzonego przez IFAC oraz AICPA & CIMA, około 95% dużych firm ujawniło informacje dotyczące ESG w 2021 r. (najświeższym dostępnym okresie, który mógł być poddany analizie). W 2019 r. ten odsetek wyniósł 91%. W 2021 r. 64% spółek uzyskało atestację przynajmniej niektórych z ujawnianych informacji ESG, co oznacza wzrost w porównaniu z wynikiem odnotowanym w 2019 r. (51%). Jednak dotychczasowa niezdolność do przyjęcia jednolitych, globalnie uznawanych standardów nadal stwarza wyzwania.

W raporcie zbadano również zakres, w jakim przedsiębiorstwa udzielają informacji na temat celów i planów związanych z redukcją emisji. Chociaż dwie trzecie firm ujawniło swoje założenia w tym obszarze, to tego typu danymi przedsiębiorstwa dzielą się rzadziej niż informacjami dotyczącymi historycznych emisji gazów cieplarnianych (co ma miejsce w przypadku 97% firm).