Barometr “CSR w praktyce”

fot. Pixabay.com

Aktywności CSR zyskują z roku na rok i wskazują na większą świadomość zarówno organizacji jak i samych konsumentów – wynika z badanie „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej”.

Badanie zostało przeprowadzone po raz czwarty w maju 2019 roku z udziałem 56 respondentów, reprezentujących przedsiębiorstwa działające na polskim rynku. Tegoroczna ankieta zawierała ponad 30 pytań, w tym nowy blok dotyczący zagadnienia ‘różnorodności’ w firmie (w ubiegłym roku część ta dotyczyła działań zgodnych z podejściem ‘zero waste’). Respondenci to głównie prezesi, najwyższa kadra zarządzająca a także osoby odpowiedzialne za prowadzenie działań CSR.

Najwięcej projektów CSR prowadzonych przez badane firmy realizowanych jest na rzecz pracowników oraz na rzecz społeczności lokalnych i środowiska, przy czym większość ankietowanych zgodnie wskazuje potrzebę dalszego rozwoju aktywności CSR i deklaruje zamiar dalszej realizacji projektów z tego obszaru.

Odsetek osób, które są zdania, że najbardziej na rozwój csr w Polsce wpływają oczekiwania osób współpracujących z firmą znacznie wzrósł w stosunku do ubiegłego roku – wtedy połowa respondentów była tego zdania, dziś aż 70%.

– Firmy są świadome tego, że istotnym czynnikiem rozwojowym dla CSRu jest wskazywanie dobrego przykładu przez duże koncerny i wszelkie akcje informacyjne i edukacyjne na temat walorów działań prospołecznych czy proekologicznych – komentuje Monika Constant, dyrektor generalna CCIFP.

Czynnik, który najbardziej wpływa na rozwój CSR w Polsce, to według 71 % osób badanych postrzegane oczekiwania ze strony pracowników czy partnerów (dostawców, klientów, społeczności lokalnych). To znaczący wzrost w stosunku do poprzedniego roku, wtedy tego zdania było bowiem tylko 50% respondentów. Nieco mniejszy odsetek przedsiębiorców zauważa znaczenie dzielenia się dobrymi praktykami przed duże firmy posiadające już doświadczenie w dziedzinie CSR (66%).

Przedsiębiorcy potwierdzają, że szerzenie wiedzy i dobrych praktyk na temat CSR przez organizacje, podczas spotkań bezpośrednich, jak również przez media, to sposób na promowanie tej idei w naszym kraju – tego zdania jest co drugi ankietowany. Z drugiej strony, co czwarty przedsiębiorca rozwija strategię CSR pod wpływem konieczności dostosowania się do wymogów europejskich, np. związanych z obowiązkiem raportowania danych pozafinansowych.

Rozwój CSR, według 64% przedsiębiorców, powstrzymuje natomiast brak wystarczającej wiedzy a także brak środków finansowych na działania w tym obszarze. Połowa ankietowanych zauważa, że to brak osób odpowiedzialnych bezpośrednio za działania CSR wstrzymuje możliwość rozwoju firmy w tym obszarze.

Głównym powodem zaangażowania w CSR wskazywanym przez badanych przedsiębiorców jest, bez zmian w stosunku do ubiegłego roku, dążenie do wzmocnienia pozytywnego wizerunku organizacji (79%). Co drugi respondent uważa, że to potrzeba prowadzenia firmy w sposób zrównoważony dyktuje tworzoną strategię aktywności CSR, by firma działała z poszanowaniem środowiska i społeczeństwa. Przedsiębiorcy zauważają również, że działania CSR wpływają na zwiększenie zaufania wśród pracowników – tak uważa 43%, a także wśród klientów – 32% jest tego zdania.

Wyniki tegorocznego badania CCIFP wskazują, że w 82% przedsiębiorstw w planowanie strategii CSR zaangażowany jest zarząd i dyrekcja. W 36% badanych firm istnieje długofalowa strategia CSR, w 16% roczny lub dwuletni plan. 46% przedsiębiorstw, które wzięły udział w ankiecie nie ma określonej strategii – działania są realizowane doraźnie w zależności od potrzeb i możliwości. Odpowiedzi na temat budżetu rozkładają się następująco: w większości organizacji środki finansowe są przyznawane w zależności od potrzeb (34%), nieco mniej firm posiada oddzielny budżet CSR (27%), a w 9% przypadków działania CSR finansowane są z budżetu wspólnego także dla działań PR.

Korzyści z prowadzonych działań CSR są zauważalne przez przedsiębiorców – 29% dostrzega inne niż finansowe, zaś 16% odnotowuje zyski finansowe. Blisko 40% firm nie mierzy jednak korzyści z działań CSR, zaś jedynie 4% przedsiębiorstw jest zdania, że nie odnotowało żadnych zysków.